Καλάθι για λουλούδια

SKU: 433

ΚΩΔ: ΛΚ10193Β / Γ  – Σ/2

+Επιυθμητά

ΚΑΛΑΘΙ ΨΑΘΙΝΟ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

ΚΩΔ: ΛΚ10193Β – 27 Χ 10CM

KΩΔ: ΛΚ10193Γ – 23 Χ 9CM