Πλαστικοποιημένο Πανέρι

SKU: 947

ΚΩΔ: ΚΒ10518Ο – 53 Χ 31.5 ΧΗ 9CM

+Επιυθμητά

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΝΕΡΙ ΠΑΡ/ΜΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10518Ο – 53 Χ 31.5 ΧΗ 9CM